Blue Flower

ารเกากีตาร์แบบต่างๆ

การเกากีตาร์แบบต่างๆ

ในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะจังหวะ 4/4 เนื่องจากใช้กันบ่อยๆในการเล่นเพลงจริงๆ ซึ่งขอแนะนำการเกากีตาร์ใน 3 รูปแบบดังนี้

*การเกากีตาร์แบบที่หนึ่ง (แบบมาตรฐาน )

/ เบส 3 – 2 – 3 -1- 3 – 2 - 3 / เบส 3 – 2 – 3 -1- 3 – 2 – 3 /

**การเกากีตาร์แบบที่สอง

/ เบส 3 – 2 – 3 -1- 2 – 3 - 1 / เบส 3 – 2 – 3 -1- 2 – 3 – 1 /

***การเกากีตาร์แบบสาม

/ เบส 1 – 2 – 3 -1- 2 – 3 - 1 / เบส 1 – 2 – 3 -1- 2 – 3 – 1 /

การเกากีตาร์สามารถเล่นได้อีหลายๆแบบ โดยเกิดจากการสลับตำแหน่งกันไปมาแล้วเล่นให้มีรูปแบบเดียวกันต่อเนื่อง ก็จะได้การเกกีตาร์หลายๆรูปแบบ แล้วยังสามารถนำไปผสมกับการตีคอร์ดหรือจะหวะเคาะก็ได้ก็เกิดเป็นรูปแบบต่างๆอีกมากมาย