Blue Flower

พื้นฐานกีตาร์ 2 (คอร์ดนอก - คอร์ดใน)

ในที่นี้เราจะมารู้จักคอร์ดนอกและคอร์ดในกัน คอร์ดหนึ่งคอร์ดสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งครับซึ่งก็จะเกิดจากการสร้างคอร์ดจากคอร์ดหลัก เช่นคอร์ด C , E , A และ D เป็นต้น

คอร์ดนอกก็คือคอร์ดต่างๆ ที่เล่นอยู่บริเวณบาร์หรือเฟรตที่ 1- 5 (ไม่มีการแบ่งหรือกำหนดที่แน่นอนตายตัว)ลักษณะการจับคอร์ดก็มีทั้งการจับคอร์ดแบบสายเปิด(Open Chord)

จับแบบทาบครึ่ง (Half Bar) และทาบเต็ม (Full Bar)

คอร์ดกลางและคอร์ดในก็ไล่ตำแหน่งกันมาจากบบาร์หรือเฟรตที่ 5 ส่วนใหญ่จะมีลักษณะการจับแบบทาบเต็ม บางคอร์ดก็สามาถจับแบบทาบครึ่ง แต่จะไม่มีการจับแบบ Open chord (นอกจากคอร์ดพิเศษที่เล่นเฉพาะเพลงนั้นๆ)

คำนิยามเพิ่มเต็ม

Open chord คอร์ดที่มีการเล่นสายเปล่าร่วมด้วย ส่วนใหญ่เป็นการเล่นคอร์ดนอกเช่นคอร์ด C ,D,E เป็นต้น

Half Bar เป็นการจับคอร์ดแบบทาบไม่เต็ม เช่นการเล่นคอร์ด F ที่ใช้นิ้วชี้กดทาบเพียงสาย 1 และ 2

Full Bar เป็นการจับคอร์ดแบบทาบเต็ม เช่นการเล่นคอร์ด F ที่ใช้นิ้วชี้กดทาบตั้งแต่สาย 1 ถึง 6

พื้นฐานกีตาร์ 2 สำหรับ Smartphone