Blue Flower

พื้นฐานกีตาร์ 1 (หลักการพื้นฐาน)

ก่อนจะเป็นเสียงกีตาร์ที่เราได้ยินก็ต้องทราบหลักการกันนิดหน่อยจะได้มี Idea ในการเล่น หลักการคือเมื่อเราดีดสายกีตาร์จะเกิดการสั่นสะเทือนเกิดคลื่นเสียง แล้วเดินทางผ่านอากาศผ่านเข้ามายังช่องเสียง (Sound Hole) เกิดการสั่นพ้องของเสียง(Resonance)ของตัวกีตาร์เกิดเป็นเสียงขึ้นมาให้เราได้ยิน

ส่วนประกอบของกีตาร์ที่จะพูดถึงในที่นี้คือ Finger board หรือ Fret board บนส่วนประกอบตัวนี้จะมี Fret เป็นตัวคั่นช่วงเสียงออกเป็นช่อง ตำแหน่งช่องที่หนึ่งนับจากช่องที่อยู่ถัดจากส่วนหัวของกีตาร์มา บางท่านเรียกว่า Fret ที่ 1 บางท่านเรียกบาร์ที่ 1 แล้วแต่จะเรียก fret ที่ 2 ,3 , 4 ก็ไล่เข้ามาตามลำดับจนสุดช่วง fret ของกีตาร์

ระยะห่างของ Fret/Bar 1 ช่องจะให้เสียงห่างกันครึ่งเสียง 2 ช่องเสียงห่างกันหนึ่งเสียง โดยอาศัยหลักการไล่เสียงเช่นเดียวกับดนตรีสากลคือ เสียง-มีกับเสียง-ฟา (ตรงกับคอร์ด E กับ F )เสียงห่างกันครึ่งเสียง เสียง-ที กับเสียง-โด (ตรงกับคอร์ด B และ C ) เสียงห่างกันครึ่งเสียง นอกนั้นคือมีเสียงห่างกัน 1 เสียงทุกคอร์ด

คอร์ดกีตาร์คืออะไร ก็คือกลุ่มของตัวโน๊ตต่างๆซึ่งประกอบด้วยโน๊ตตัวหลักและโน๊ตตัวรอง แต่เวลาเล่นออกมาแล้วเป็นเสียงของคีย์เสียงต่างๆกันขึ้นมา และเรียกคอร์ดนั้นๆตามคีย์เสียงที่เกิดขึ้นมา เช่นคอร์ด C Major หรือคอร์ด D Majorเป็นต้น

พื้นฐานกีตาร์ 1 สำหรับ Smartphone