Blue Flower

เสียง Harmonic ที่เกิดขึ้นบนสายกีตาร์ตำแหน่งที่เกิดขึ้นชัดเจนที่สุดคือ Fret ที่ 12 เนื่องจากเป็นจุดกึ่งกลางของสายกีตาร์ ตำแหน่งอื่นๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกัน เช่น 5 ,7 และ 19 แต่เสียงที่ได้จะไม่กังวานเท่า เสียงทีเกิดขึ้นอีกช่องเสียงหนึ่ง ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบคือ

1.Natural Harmonic (N.H.)เป็นเสียงที่เกิดขึ้นบนตำแหน่งปกติในที่นี้คือ Fret ที่ 12 สร้างเสียงขึ้นโดย ใช้ปลายนิ้วมือซ้ายแตะบนสายกีตาร์สายใดสายหนึ่งหรือทั้งหมด (Fret ที่ 12) แล้วทำการดีดสายกีตาร์ด้วยมือขวา แล้วปล่อยมือซ้ายแค่นี้ถือเป็นใช้ได้ (คนที่ถนัดซ้ายก็กลับซ้ายเป็นมือขวา)

2.Artificial Harmonic (A.H.)เป็นเสียงที่เกิดขึ้นบนตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช้ Fret ที่ 12 หลักการคือทำให้เกิดเสียง Harmonic ตำแหน่งใหม่ โดยการเลื่อนนิ้วมือซ้ายแล้วทำให้จุดกึ่งกลางสายเปลี่ยนไป เช่น การทำเสียง A.H 17 บนสาย 1 คือการใช้มือซ้ายกดสาย 1 บาร์ที่ 5 ไว้ แล้วใช้มือขวาทั้งแตะทั้งดีดและปล่อยบน Fret ที่ 17 เสียงก็จะเกิด Harmonic ก็จะเกิดขึ้นเนื่องจาก เป็นจุดกึ่งกลาง (นับจากบาร์ 5 ไปนะครับ จนถึงสะพานสายกีตาร์ )

คลิปการเล่นเสียง Harmonic สำหรับ Smart Phone