Blue Flower

ระยะ Action คือระยะจากสายกีตาร์ถึงตัว Fret บนคอกีตาร์

วิธีปรับคือปรับจากตัว Truss rod โดยการหมุนตามเข็ม หรือ ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อตั้งระยะ Action

Truss rod คือ แท่งโลหะทรงกลมยาว ถูกฝังไว้บริเวณคอกีตาร์

ตำแหน่งการปรับ truss rod มี 2 ตำแหน่งคือ

1.บริเวณช่องเสียง

2.บริเวณปลายคอกีตาร์

ระยะ Action สูงข้อดีคือให้เสียงกังวาน ข้อเสียคือ ออกแรงกดค่อนข้างมาก

ระยะ Action ต่ำข้อดีคือกดสายง่ายเนื่องจากออกแรงน้อย ข้อเสียคือความกังวานจะลดลง