Blue Flower

-แบบมาตรฐาน-

การตั้งสายกีตาร์แบ่งออกเป็น 2 แบบ หลักๆ คือ การตั้งสายภายใน และการตั้งสายภายนอก(เทียบกับสายกีตาร์ที่ตั้งสายแล้ว) ในที่นี้จะพูดถึงการตั้งสายภายในโดยมีหลักการเทียบเสียงดังนี้

เทียบเสียงสายกีตาร์สาย 1 และ สาย 2

กดสายที่ 2 bar 5 เทียบกับ สายที่ 1 สายเปล่า (โน้ตตัว E สูง)

เทียบเสียงสายกีตาร์สาย 2 และ สาย 3

กดสายที่ 3 bar 4 เทียบกับ สายที่ 2 สายเปล่า (โน้ตตัว B)

เทียบเสียงสายกีตาร์สาย 3 และ สาย 4

กดสายที่ 4 bar 5 เทียบกับ สายที่ 3 สายเปล่า (โน้ตตัว G)

เทียบเสียงสายกีตาร์สาย 4 และ สาย 5

กดสายที่ 5 bar 5 เทียบกับ สายที่ 4 สายเปล่า (โน้ตตัว D)

เทียบเสียงสายกีตาร์สาย 1 และ สาย 2

กดสายที่ 6 bar 5 เทียบกับ สายที่ 5 สายเปล่า (โน้ตตัว E ต่ำ)

***การเชคเสียงเพื่อเพิ่มแม่นยำความ

เชคสายกีตาร์สาย 1 และ สาย 3

กดสายที่ 3 bar 9 เทียบกับ สายที่ 1 สายเปล่า (โน้ตตัว E สูง)

เชคสายกีตาร์สาย 2 และ สาย 4

กดสายที่ 4 bar 9 เทียบกับ สายที่ 2 สายเปล่า (โน้ตตัว B)

เชคสายกีตาร์สาย 3 และ สาย 5

กดสายที่ 5 bar 10 เทียบกับ สายที่ 3 สายเปล่า (โน้ตตัว G)