Blue Flower

อุปกรณ์ Capo เป็นที่คาดบาร์ สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้ Capo เพิ่มระดับเสียงของกีตาร์ขึ้นเพื่อความสะดวกในการเล่นเพลงหรือแกะเพลง สามารถใช้ Capo ในการปรับเสียงในการร้องเพลงได้ด้วย นอกจากนั้นแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้งานได้อีกหลายรูปแบบ


วิดีโอสอนกีตาร์ออนไลน์ การใช้คาโป้(Capo)